last-login-t

تابحال خواسته اید بفهمید که کاربران شما آخرین بار چه زمانی به پنل خود وارد شده اند؟ امروز می خواهیم با یک هک ساده این کار را امکان پذیر کنیم.
با استفاده از هک زیر شما می توانید همواره از طریق رجوع به بخش کاربران مشاهده کنید که آخرین بار کاربران شما چه زمانی وارد پنل خود شده اند.
نکته: از آنجایی که تاریخ به صورت شمسی نمایش داده می شود افزونه wp-jalali حتما باید نصب و فعال باشد.

کد زیر را به functions.php قالب خود اضافه کنید.

[php]
<pre>function insert_last_login( $login ) {
global $user_id;
$user = get_userdatabylogin( $login );
update_user_meta( $user->ID, ‘last_login’, gmdate( ‘Y-m-d H:i:s’ ), the_time(‘Y-m-j’) );
}
add_action( ‘wp_login’, ‘insert_last_login’ );

function add_last_login_column( $columns ) {
$columns[‘last_login’] = __( ‘آخرین ورود’, ‘last_login’ );
return $columns;
}
add_filter( ‘manage_users_columns’, ‘add_last_login_column’ );

function add_last_login_column_value( $value, $column_name, $user_id ) {
$user = get_userdata( $user_id );
if ( ‘last_login’ == $column_name && $user->last_login )
$value = jdate( ‘Y/m/d g:ia’, strtotime( $user->last_login ) );
return $value;
}
add_action( ‘manage_users_custom_column’, ‘add_last_login_column_value’, 10, 3 );</pre>
[/php]

 

منبع : theme-designer.com

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *