از انتخاب شما سپاسگزاریم

شما پس از پرداخت آنلاین موفق به این صفحه ارجاع داده شده اید.

ضمن تشکر از پرداخت شما، ما در بخش طراحی دیزاینــیکا سفارش شما را دریافت کرده ایم و به زودی با شما تماس خواهیم گرفت.

از اینکه دیزاینــیکا را به عنوان همکار مجازی خود برگزیده اید از شما سپاسگزاریم.

 

تیم طراحی و گرافیک دیزاینــیکا